KVM on KVM 嵌套虚拟化的实现

本实验系统环境为:Mac OS X El Capitan 10.11.6 15G1217使用的虚拟机系统为:Parallels Deskto...     继续阅读
Fa1c0n's avatar
Fa1c0n 3月 02, 2017

VirtIO半虚拟化驱动的使用

virtio 是对半虚拟化 hypervisor 中的一组通用模拟设备的抽象。该设置还允许 hypervisor 导出一组通用的模拟设备,并通过...     继续阅读
Fa1c0n's avatar
Fa1c0n 3月 02, 2017

KVM虚拟机在物理主机之间迁移的实现

迁移(migration)包括系统整体的迁移和某个工作负载的迁移。 系统的整体迁移,是将系统上的所有软件(也包括操作系统)完全复制到另...     继续阅读
Fa1c0n's avatar
Fa1c0n 3月 01, 2017